စားသောက်ဆိုင် ( ဂျပန်စာ 定食) OP-09795

အလုပ်ခေါ် စာ အမှတ် OP-09795
စားသောက်ဆိုင် ( ဂျပန်စာ 定食)
Nagayo
Boy/Girl
JLPT N3~N2
Interview WEB
230,000( အခွန်ဖြတ် အကျန် 190,804)
ဂျပန်ပြည်တွင်းသာ။

タグ:

ပထမအကြိမ်လျှောက်ထားပါက Facebook Page ကို Like လုပ်ပါ။
※Like လုပ်ခြင်းဖြင့် Facebook တွင် အလုပ်အသစ်များကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာများ နှင့် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအတွက် မေးခွန်းများ

ပထမအကြိမ်လျှောက်ထားပါက Facebook Page ကို Like လုပ်ပါ။
※Like လုပ်ခြင်းဖြင့် Facebook တွင် အလုပ်အသစ်များကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။

လျှောက်လွှာများ နှင့် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအတွက် မေးခွန်းများ

Contact us

Related Jobs